Hantering av personuppgifter

Uppdaterad 2018-05-25

Fastighetsaktiebolaget Andalucia Del Mar Ärlig, 556245-6615 (”Företaget”) förvärvar, äger och förvaltar lägenheter i fastigheten Andalucia Del Mar med gatuadress Avenida Lola Flores, Nueva Andalucia, Marbella-Malaga, Spanien, och att mot erlagt vederlag samt enligt bolagets gällande Villkor- och Ordningsregler upplåta nyttjanderätt till lägenheten åt aktieägarna.(”Kunden”).

 

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av de som kunden delar med Företaget.

 

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att fullfölja sina åtaganden mot Kunden.

 

Företaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Företaget radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos Företaget varierar beroende på syftet till att de samlats in

 

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag. Se bilaga 2 för våra underleverantörer. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

 

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt.

 

Kunden har rätt att begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

 

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Derek Wamala, derek@segertoft.com, 072-519 51 60

 

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

Bilaga1 - Kategorier av personuppgifter

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Aktieägare

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

Kontaktuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Hyresgäster

Kontaktuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-post

Person nr

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

 

 

Bilaga 2 - Underbiträden för behandlingen av personuppgifter

 

Behandling

Leverantör

Plats

Bokföring

Segertoft & partner AB

Sverige

IT

Cloud Creations CPT AB

Sverige

 

 

Urban Steneholm, Ordförande 
Fastighetsaktiebolaget Andalucia Del Mar Ärlig