GRUNDKONCEPT

Grundkonceptet och begreppet FAM Fastighets AB Andalucia del Mar, som bildades i mitten av 1970-talet, består av 28 fristående svenska aktiebolag som, vart och ett för sina olika antal aktieägare, äger och mot av ägarna erlagda avgifter, förvaltar en lägenhet om tre rum och kök i storlekar mellan 113 och 143 kvm i bostadskomplexet Andalucia del Mar, Marbella, Spanien. Lägenheterna är byggda under åren 1978 - 1984. Klicka på Våra lägenheter för att se layout, foton och relaterade dokument för varje lägenhet.

Varje lägenhet är ett unikt bolag med unikt antal aktier. Varje vecka representeras av bolagets fördelade aktier.Till aktien är knutet en bestämd nyttjanderätt, samma veckor varje år - t.ex. vecka 45 - klicka på Bytesdagar för mer information. Årsstämman hålls årligen i Stockholm. Rösträtten bestäms av antalet veckor som nyttjanderätten redovisar och utgör en röst vid årsstämman.

Förutom engångskostnaden för aktien/erna tillkommer en årlig veckoavgift för varje ägd vecka. I avgiften ingår tillgång till bil.

För att lägenheterna skall bevara och utveckla den höga standard som fanns vid byggnationen, renoverades badrum och kök under perioden 2002 - 2009. Framtida renoveringar sker efter behov och enligt en treårig investeringsplan som styrelsen sammanställer. Ägarna har möjlighet att på avflyttningsblanketten ange vilka brister som kan finnas i lägenheten eller komma med förslag om förbättringar m m.  I budgeten för varje år avsätts ett belopp för nödvändigt löpande underhåll och investeringar. Större investeringar, exempelvis en renovering av kök eller badrum föregås alltid av en kommunikation med ägarna. Personalen vid det lokala kontoret i Andalucia del Mar har huvudansvaret för att upprätthålla en god standard i lägenheterna samt för att vid uppkomna behov vidta erforderliga åtgärder.

I boendekonceptet ingår s.k. fullservice, dvs. lägenheten förses med allt från bilar, möbler, tavlor, linne och handdukar till glas, porslin, kaffebryggare och köksredskap m.m.. Ägaren behöver alltså endast ta med sina personliga kläder och tillhörigheter. Personlig hjälp fås på Servicekontoret NAM på plats i Spanien.

Samtliga bolag regleras av svenska aktiebolagslagen, har samma auktoriserade revisor som löpande granskar styrelsens förvaltning av verksamheten samt har en gemensam styrelse och administration. Bolagsordningen och Villkor- och Ordningsregler utgör ramen för verksamhetens inriktning vilken ytterligare styrs av ett antal principer och riktlinjer, vilka varje ägare har att nogsamt iaktta. 

Bolagen har ingen verkställande direktör. Styrelsens ordförande kan anses ha denna roll varför ordförande väljs på den ordinarie årsstämman som sker i Stockholm i maj-juni månad. Då väljs även samma styrelse i samtliga 28 aktiebolag för samordning av regler och för att effektivisera FAM-gruppens förvaltning och inköpskapacitet.