Villkor- och Ordningsregler

1. Lägenheten

Aktieägaren ska hålla lägenheten samt tillhörande utrymmen och utrustning i gott skick och väl vårda densamma. Aktieägaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick i lägenheten och i fastigheten i övrigt.
Aktieägaren äger inte rätt att utan Bolagets tillstånd företa någon förändring i lägenheten.
För att ta hänsyn till aktieägare, som är allergiska, och till problemet med sanitära olägenheter får husdjur, inte vistas i lägenheten. Vid brott mot denna regel, vilket t.ex. orsakar kostnader för sanering av lägenheten eller dylikt, kommer kostnaden i sin helhet att debiteras den som brutit mot dessa ordningsregler.

Sker inte rättelse efter att aktieägaren skriftligt meddelats därom kan styrelsen komma att förverka nyttjanderätten.

2. Rök-och djur förbud inne i lägenheterna

Efter förslag från majoriteten av aktieägarna är det rökförbud inne i lägenheterna. Rökare hänvisas till balkongerna. Inte heller djur får vistas i lägenheten. Detta på grund av bl.a. allergier.

3. Nyckel till lägenheten

Borttappade och försvunna nycklar är ett stort problem som orsakar kostnader
inbrottsmöjligheter m.m.
Varje aktieägare ska därför endast inneha en egen nyckel till porten och lägenhetens lås via Bolagets försorg, totalt tre nycklar.
För att undvika stöldrisk ska inga extra nycklar till lägenheten finnas i lägenheten vid ankomst. Vid behov kan extra nycklar hämtas och kvitteras ut hos det spanska servicebolaget NAM. Vid försäljning av aktie ska en uppsättning nycklar medfölja köpet. Om så ej sker åligger det köparen att själv bekosta egna nycklar.

4. Anmälan, bytesdag, och bytestider

Aktieägare ska anmäla sin avsikt att disponera lägenheten, helst och i första hand via bolagens hemsida och endast i undantagsfall på härför avsett formulär ( " Dispositionsanmälan " ). Formuläret bilägges årligen vid utskick av information till aktieägarna. Se bilaga.1
På anmälan ska anges ankomsttid, avresedag och antal personer, som är maximerat till sex samt ett spädbarn i av NAM hyrd barnsäng, eventuellt behov av hyra av extrasängar, barnstol, transport från flygplats m.m.
Dispositionsanmälan kan även faxas till servicebolaget NAM.
Fax: +34 952 81 30 14
Anmälan ska vara NAM tillhanda senast tre veckor före ankomstdag.


In- och utflyttning sker på fredagar i veckan före nyttjandeveckan.
Inflyttning får ske tidigast kl. 14.00 på bytesdagen.
Detta för att städning och eventuella reparationer, eventuell avsyning av lägenheten m.m. ska utföras mellan in- och utflyttning. Bilen kan disponeras från kl. 14.00.
Utflyttning ska ske senast kl. 09.15, om inte annat överenskommits med servicebolaget NAM.

5. Egna åtgärder före in- och utflyttning
I lägenheten skall finnas en informationspärm, Våningspärm, på svenska och engelska.
I denna pärm finns utförliga beskrivningar över vilket ansvar som nyttjaren av lägenheten har och vilka åtgärder som nyttjaren har att utföra vid ankomst och före utflyttning.
Användaren av lägenheten uppmanas, och har skyldighet, att tillgodogöra sig denna information.

De viktigaste åtgärderna är:

 • Meddela omgående eventuella brister i lägenhet eller bil till servicebolaget NAM.
 • Kontrollera lägenheten, utrustning enligt lista, nycklar och bil vid ankomst.
 • Diska och rengör enligt instruktioner i pärmen före utflyttning.
 • Samla in dynor från balkongerna och fäst vindskydden i hopdraget läge innan utflyttning.
 • Samla all tvätt i därför avsedd tvätt säck som erhålls två dagar före utflyttning
  Lämna extra utkvitterade nycklar samt bil- och garagenycklar i lägenheten.

Servicebolaget NAM kan, efter gjord beställning och mot ersättning enligt gällande
prislista, utföra ovanstående tjänster.
Utför inte aktieägaren/hyresgästen sina skyldigheter enligt ovanstående kommer
särskild debitering att ske från NAM för de åtgärder man tvingats att genomföra.

6. Akuta och nödvändiga förvaltningsåtgärder

Om servicebolaget NAMs personal behöver tillträde till lägenheten under nyttjandeperioden förfar man enligt följande:
Senast dagen innan tillträde önskas, informerar personalen skriftligt aktieägaren/gästen om önskad tidpunkt för t.ex. nödvändig reparation.
Är föreslagen tid olämplig kontaktas servicebolaget för ny överenskommelse.

Vid akuta ingripanden, t.ex. vid vattenläckage eller elfel, äger servicebolaget NAMs personal rätt att gå in i lägenheten med tillgängliga reservnycklar, dock först sedan man förvissat sig om att lägenheten är tom.

7. Driftkostnader

Styrelsen är vald av aktieägarna att sköta bolagets och lägenhetens förvaltning och ekonomi och har enligt gällande lagar, förordningar och praxis m.m. rätt och skyldighet att fastställa nödvändiga redovisningsprinciper och utföra nödvändiga debiteringar för förvaltningens genomförande. Styrelsen redovisar och årsstämman fastställer slutligt den veckoavgift, inklusive städavgift, med eventuellt ovillkorat aktieägartillskott eller dylikt, som ägarna skall betala för förvaltning, drift, underhåll och investeringar för upprätthållandet av standarden av lägenheten.

Dessa samlade avgift avser bl.a. att täcka:

 • förvaltning i Sverige och i Spanien
 • fastighetsskatter
 • comunidadavgift (trappstäd, byggnadens underhåll, trädgård, pooler vaktpersonal, sophämtning, satellit-TV, bredband m.m.)
 • försäkringar
 • el, renhållning, vatten och avlopp
 • reparationer
 • underhåll, förnyelse av inventarier, textilier m.m.
 • investeringar i rekonditioneringar eller ombyggnader av kök- och badrum
 • periodisk städning
 • styrelsens verksamhet, bokföring, revision m.m.
 • servicebolaget NAM S.L. (personal, kontor, bilar, städ/tvätt, bokföring, revision, reparationer, investeringar m.m.)

Driftskostnader m.m. faktureras två gånger per år, per februari och augusti månader, om inte annat beslutats av styrelsen. Faktura utställes till, den på faktureringsdagen i aktieboken anmälda och registrerade, ägaren som har det formella betalningsansvaret mot bolaget och som kommer att krävas vid utebliven betalning.
Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid försenad inbetalning utgår tillkommande kostnader för dröjsmålsränta,
administrations-, indrivnings- och uthyrningsarbete m.m. Se vidare § 12

8. Skador och ansvar

Aktieägaren ansvarar för alla skador på lägenheten och inventarier m.m., inkluderande bil. Ansvaret gäller för eget hushåll och gäster, liksom vid privat uthyrning.
Vid uthyrning genom Bolagets försorg ansvarar Bolaget för att eventuellt uppkomna skador ersätts.
Skador ska anmälas och betalas hos servicebolaget NAM i Andalucia del Mar.
Om nödvändigt faktureras beloppet med tillägg för administrationskostnader.

9. Bil

En bil ska finnas för aktieägarens disposition samt en bestämd, numrerad parkeringsplats i garaget under byggnaden.
Bil- och garagenycklar finns i lägenheten.
Bilen ska vårdas med omsorg. Vid ankomst ska bilen besiktigas av aktieägaren. Eventuella brister skall omedelbart anmälas till servicebolaget NAM.
Vid utflyttning ska bilen tvättas och dammsugas. Den ska vara fulltankad och olja, vatten och lufttryck ska vara kontrollerade. Vid nyttjandeperiodens slut ska bilen ovillkorligen parkeras på den bestämda parkeringsplatsen kl. 08.00 på bytesdagen.
Bil- och garagenycklar samt utkvitterade dörr- och portnycklar lämnas kvar i lägenheten och hämtas upp av servicebolagets personal. I händelse av fel på bilen ska aktieägaren omedelbart meddela personalen hos servicebolaget NAM och självrisk för skadan skall erläggas.
Aktieägaren ansvarar för skador m.m. som sker på bilen oavsett om det gäller eget
nyttjande eller vid uthyrning som skett i privat regi och inte via Bolaget.
Utför inte ägaren/hyresgästen sina skyldigheter enligt ovanstående kommer särskild
debitering att ske aktieägaren från NAM för de åtgärder man tvingats att genomföra.

Vid uthyrning till annan än aktieägare som förmedlats via förvaltningen ingår inte bil i uthyrningskonceptet om inte detta extra har överenskommits.

10. Uthyrning av lägenheten

De lokala myndigheterna i Andalusien har från den 12 maj 2016 antagit nya regler beträffande uthyrning av semesterlägenheter. Enligt dessa krävs att uthyraren är registrerad för s. k. Turistlicens för att få hyra ut lägenheter eller annan bostad. Uthyrningen ska också deklareras och eventuell vinst beskattas.
De 28 bolagen i Fastighets AB Anders - Ärligt i Andalucia del Mar har ansökt om sådan uthyrningslicens.

Att hyra ut en lägenhet eller annan bostad utan Turistlicens kan medföra dryga böter på upp emot 1,5 miljoner svenska kronor som i sin helhet ska betalas av den som hyr ut lägenheten utan licens.

Aktieägare som själva hyr ut lägenhet i Andalucia del Mar utan involvering av Fastighets AB Anders - Ärlig eller av styrelsen anvisad uthyrningsförmedlare kan inte åberopa Fastighetsbolagens licens utan är skyldig att själv ta ansvar för de konsekvenser en sådan uthyrning kan medföra, inklusive att själv stå hela kostnaden för eventuella böter eller andra påföljder.

Hyresersättningen ska täcka kostnaden för städning m.m. i lägenheten, samtliga kostnader för hyresförfarandet (kontrakt, deklarationer m. m.), ersättning till ordinarie nyttjanderättshavare och eventuella skatter.

11. Utlåning

Då aktieägare själv och i privat regi lånar ut sin lägenhet åligger det aktieägaren att noga informera hyresgästen om gällande Villkor- och Ordningsregler.

Observera särskilt vad som sägs om uthyrning i punkt 10 ovan. Om utlåningen sker mot vederlag är den att betrakta som uthyrning, vilket kräver licens. Fastighets AB Anders - Ärlig tar inget som helst ansvar för sådan uthyrning som inte sker genom bolagens eller av styrelsen anvisad uthyrningsförmedlares förmedling!
Aktieägaren ansvarar för eventuella skador på lägenheten, inventarier och bilen.
Se punkt 1, 2, 4, 5, 8 och 9 ovan.
Gästen ska meddela servicebolaget NAM så att hyresgästen får tillgång till nycklar till lägenheten, sammanlagt tre stycken, vilka hämtas hos vakten, en till porten, en till lägenhetsdörrens överlås och en till underlåset.
Dessa nycklar ska efter utflyttning lämnas i lägenheten och hämtas upp av servicebolagets personal.
12. Förverkande av nyttjanderätt

Enligt bolagsordningens §13 gäller att vid nyttjande av lägenheten är aktieägare skyldig att iaktta av bolaget uppställda Villkor- och Ordningsregler.

Nyttjanderätten förverkas av följande skäl:
Vid dröjsmål, över två månader räknat från faktureringsdagen, med betalning av
veckoavgift, andra fakturerade ersättningar, räntor och påminnelseavgifter, aktieägartillskott m.m.
Vid vanvård av lägenheten av ägare eller av annan person, till vilken ägaren upplåtit lägenheten i andra hand.

Vid uthyrning av lägenhet som inte sker genom förmedling av Fastighets AB Anders - Ärlig eller av styrelsen anvisad uthyrningsförmedlare.
Med vanvård menas t.ex:
att lägenheten jämte tillhörande utrymmen och inventarier inte vårdas väl.
att sundhet och ordning inte bevaras i lägenheten och fastigheten i övrigt.
att aktieägaren inte följer styrelsens direktiv.
om NAMs personal vägras tillträde till lägenheten utan giltig orsak.
om aktieägaren inte lämnar lägenheten inom bestämd tid enligt §4 ovan.


Återlämnande av nyttjanderätten, med möjlighet för aktieägaren att disponera av lägenheten, kan först ske efter att styrelsen skriftligen meddelat detta till aktieägaren.

Överklagande om förverkande sker på årsstämma. För beslut om förverkande av nyttjanderätten krävs enkel majoritet.

13. Försäljning av aktier

Vid försäljning av aktie har säljaren skyldighet att informera köparen om dessa
Villkor- och Ordningsregler samt om säljaren häftar i skuld till Bolaget.
Häftar ägaren skuld till Bolaget skall denna regleras innan ny ägare godkänns och införs i aktieboken.

Köparen har skyldighet att informera sig om aktiens eventuella skuldsättning.
För att bli införd i aktieboken har ny ägare själv ansvaret att vidta åtgärder mot säljaren för att reglera den utestående skulden.
Säljare och köpare har att själva, sig emellan, reglera eventuella preliminära och slutliga veckoavgifter, aktieägartillskott m.m. i samband med villkoren vid överlåtelsen.

Har ägare sålt aktier ska detta anmälas skriftligt, med kopia av köpebrevet, till styrelsens administration för närvarande via:

Fastighets AB Andalucia del Mar, C/O Wasbergs Redovisning, Box 1235, 172 24 Sundbyberg, Sverige

Ägaren ansvarar alltid själv för försäljningen av sina aktier.
Önskemål om hjälp med försäljning kan anmälas till styrelsen.
Via styrelsens försorg sker då annonsering via hemsidan och säljlistor produceras och sprids som hjälp att sälja ägarens aktier. Utöver detta kan styrelsen vid behov göra särskild annonsering eller särskilda insatser. För täckande av administrationskostnader uttas en avgift som betalas av säljaren. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen.

14. Övrigt

Dessa Villkor- och Ordningsregler är antagna av styrelsen den 27 juli 2016 för att slutligen beslutas vid bolagets årsstämma den 10 juni 2017 och gäller tills vidare.