Villkor- och Ordningsregler

1. Lägenheten

Aktieägaren ska hålla lägenheten samt tillhörande utrymmen och utrustning i gott skick och väl vårda densamma. Aktieägaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick i lägenheten och i fastigheten i övrigt.
Aktieägaren äger inte rätt att utan Bolagets tillstånd företa någon förändring i lägenheten.
För att ta hänsyn till aktieägare, som är allergiska, och till problemet med sanitära olägenheter får husdjur, inte vistas i lägenheten. Vid brott mot denna regel, vilket t.ex. orsakar kostnader för sanering av lägenheten eller dylikt, kommer kostnaden i sin helhet att debiteras den som brutit mot dessa ordningsregler.

Villkor- och Ordningsregler (Reviderade oktober 2023)

Villkor- och Ordningsregler gällande för nyttjandet av Fastighets AB Anders – Ärlig lägenheter i Andalucia del Mar (nedan kallat FAM).


1. Lägenheten

- Aktieägaren ska hålla lägenheten samt tillhörande utrymmen och utrustning i gott skick och väl  vårda densamma.

- Aktieägaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och ett fullgott skick i lägenheten och i fastigheten i övrigt.

- Aktieägaren äger inte rätt att utan Bolagets tillstånd företa någon förändring i lägenheten.

Vid avflyttning ska lägenheten lämnas väl städad och utan skador på inventarier. Skador på inventarier samt husgeråd som saknas ska anmälas till NAM-kontoret och ersättas. 

Lämnas lägenheten ostädad kommer kostnaden för städningen att debiteras den som lämnat lägenheten ostädad. Samma gäller för inventarier som skadats och för husgeråd som saknas.


2. Rök-och djurförbud inne i lägenheterna

Det är rökförbud inne i lägenheterna.

Rökare hänvisas till balkongerna utomhus. Hänsyn ska tas till närboende som kan störas av röken.

Med hänsyn till aktieägare som är allergiska och problemet med sanitära olägenheter får husdjur inte vistas i lägenheten. Vid brott mot denna regel kan styrelsen fatta beslut om ett förverkande av nyttjanderätten. Kostnader för sanering av lägenheten kommer i sin helhet att debiteras den som brutit mot ordningsreglerna.


3. Nyckel till lägenheten

Borttappade och försvunna nycklar är ett stort problem som orsakar kostnader i form av låsbyten och ökar risken för inbrott m.m. Varje aktieägare ska därför endast inneha en egen nyckel till porten och lägenhetens lås via Bolagets försorg, totalt tre nycklar. För att undvika stöldrisk ska inga extra nycklar till lägenheten finnas i lägenheten vid ankomst. Vid behov kan extra nycklar hämtas och kvitteras ut hos det spanska servicebolaget NAM.

Vid försäljning av aktie ska en uppsättning nycklar medfölja köpet. Om så ej sker åligger det säljaren att bekosta nya nycklar via NAM-kontoret.


4. Anmälan, bytesdag, och bytestider

Aktieägare ska alltid anmäla sin avsikt att disponera lägenheten på den anmälningsblankett som återfinns på hemsidan, "andaluciadelmar.se".

På anmälan ska anges ankomsttid, avresedag, antal personer som ska vistas i lägenheten (maximerat till sex personer samt spädbarn i en av NAM hyrd barnsäng) och eventuellt behov av att hyra barnsängar, barnstol, transport från flygplats eller andra tjänster som tillhandahålls.

Ankomstanmälan kan även mailas till servicebolaget NAM, mail info@nordicandalucia.com.

Anmälan ska vara NAM tillhanda senast tre (3) veckor före ankomstdagen!

In- och utflyttning sker på fredagar i veckan före nyttjandeveckan.

Inflyttning får ske tidigast kl. 14.00 på bytesdagen. Detta för att städning och eventuella reparationer, avsyning av lägenheten mm ska kunna utföras mellan in- och utflyttning.

Bilen kan disponeras från kl. 14.00.

Utflyttning ska ske senast kl. 09.15, om inte annat överenskommits med servicebolaget NAM.


5. Egna åtgärder före in- och utflyttning

I lägenheten ska finnas en informationspärm, våningspärmen. Pärmens innehåll ska finnas på svenska och engelska. I pärmen finns utförliga beskrivningar över vilket ansvar som nyttjaren av lägenheten har att iaktta och vilka åtgärder som nyttjaren har att utföra vid ankomst och före utflyttning.

Användaren av lägenheten har skyldighet att tillgodogöra sig informationen i våningspärmen.

De viktigaste åtgärderna är:

  • Meddela omgående eventuella brister i lägenhet och skador på bilen till servicebolaget NAM.

  • Kontrollera lägenheten, utrustningen enligt listan, nycklarna och inspektera eventuella skador på bilen vid ankomst.

  • Diska och rengör enligt instruktionerna i pärmen före utflyttningen.

  • Samla in dynor från balkongerna och fäst vindskydden i ett ihopdraget läge innan utflyttningen.

  • Samla all tvätt i därför avsedd tvättsäck, som erhålls i anslutning till lägenheten senast två dagar före utflyttningen.

  • Lämna extra utkvitterade nycklar samt bil- och garagenycklar i lägenheten.

Servicebolaget NAM kan, efter gjord beställning och mot ersättning enligt gällande prislista, utföra delar av de ovanstående tjänsterna. Kontakta kontoret vid behov av hjälp.

Utför inte aktieägaren/hyresgästen sina skyldigheter enligt ovanstående kommer en  särskild debitering att ske från NAM för de åtgärder man tvingats att genomföra.


6. Akuta och nödvändiga förvaltningsåtgärder

Om servicebolaget NAMs personal behöver tillträde till lägenheten under nyttjandeperioden gäller följande rutiner:

Senast dagen innan tillträde önskas, informerar personalen aktieägaren/gästen om önskad tidpunkt för t.ex. en nödvändig reparation. Om föreslagen tid är olämplig kontaktas servicebolaget för en ny överenskommelse.

Vid akuta ingripanden, t.ex. vid ett vattenläckage eller ett elfel, äger servicebolagets NAM personal rätt att gå in i lägenheten med en reservnyckel, dock först sedan man förvissat sig om att lägenheten är tom.


7. Löpande förvaltning

Styrelsen ansvarar för bolagens/lägenheternas löpande förvaltning och ekonomi.

Styrelsen fastställer i Villkor- och Ordningsregler normerna för förvaltningen, som varje ägare har att följa.

Styrelsen beslutar och årsstämman fastställer slutligt veckoavgiften inklusive kostnader samt eventuellt ovillkorat ägartillskott som en ägare ska betala för förvaltningen, driften, underhållet, investeringarna och för upprätthållandet av standarden av lägenheten.

Veckoavgifterna avser bl.a. att täcka kostnaderna för:

• förvaltningen i Sverige och i Spanien

• fastighetsskatterna

• comunidadavgiften (trappstädningen, byggnadens underhåll, trädgårdens skötsel, poolernas skötsel, vaktpersonalens kostnader och avgifterna för sophämtningen, satellit-TV, bredband mm)

• försäkringar

• kostnader för el, renhållning, vatten och avlopp mm

• reparationer

• underhållet, förnyelsen av inventarier och textilier mm

• vissa investeringar.

(Större investeringar som ombyggnader av kök- och badrum beslutas i särskild ordning i samråd med aktieägarna)

• städning

• kostnader för styrelsens förvaltning, administration, bokföring, revision mm

• servicebolaget NAM S.L (AB på spanska), dvs kostnader för personal, kontor, bilar, städ/tvätt, bokföring, administration, revision, reparationer, investeringar mm)

Driftskostnader faktureras högst två gånger per år, i februari och i augusti, om inte annat beslutats av styrelsen. Fakturan ställs till den på faktureringsdagen och i aktieboken anmälda och registrerade ägaren, som också har fullt betalningsansvar för fakturan.

Ägaren har det formella betalningsansvaret mot bolaget.

Fakturan/e-fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum!

Vid en försenad inbetalning utgår tillkommande kostnader för dröjsmålsränta, administrations-, indrivnings- och uthyrningsarbete mm.

Observera, att en obetald påminnelseavgift förs över till nästa faktura, varvid tillkommer en extra avgift om femhundra (500) kronor.

Kostnaden för en begäran om en extra faktura avseende veckoavgiften eller en annan avgift debiteras med femhundra (500) kronor.


8. Skador och ansvar

Aktieägaren ansvarar för alla skador på lägenheten, på inventarier samt för skador på bilen.

Ansvaret gäller för det egna hushållet och omfattar även gäster som ägaren inbjudit.

Vid en olovlig uthyrning eller utlåning gäller samma ersättningsskyldighet för ägaren.

Vid en uthyrning genom NAM:s egen försorg ansvarar NAM för eventuellt uppkomna skador.

Skador ska omedelbart anmälas och betalas hos servicebolaget NAM. Om nödvändigt faktureras beloppet med tillägg för administrationskostnader.


9. Bilen

En bil finns för aktieägarens disposition samt en bestämd, i golvet numrerad, parkeringsplats i garaget under byggnaden. Bil- och garagenycklar finns i lägenheten.

Om bilen skall köras av någon under 25 år tillkommer en extraförsäkring som bekostas av aktieägaren. Kontakta NAM-kontoret som hjälper till med detta.

Bilen ska vårdas med omsorg. Vid ankomst ska bilen besiktigas av aktieägaren. Eventuella

brister och skador på bilen ska omedelbart anmälas till servicebolaget NAM.

Det garageportskort som förvaras i bilen får inte avlägsnas ur bilen. Kortet återfinns bakom solskyddet på förarsidan i bilen. Vid en förlust av kortet ska detta omgående anmälas till NAM. Aktieägaren är ersättningsskyldig för kostnaden för ett nytt kort.

Vid utflyttning ska bilen tvättas och dammsugas. Bilen ska vara fulltankad och olja, vatten och lufttryck ska vara kontrollerade. Tjänsten kan med fördel köpas via NAM-kontoret.

Vid nyttjandeperiodens slut ska bilen parkeras på den bestämda parkeringsplatsen senast kl. 08.00 på bytesdagen.

Bil- och garagenycklar samt utkvitterade dörr- och portnycklar ska lämnas kvar i lägenheten och hämtas upp av servicebolagets personal. I händelse av fel på bilen och inträffade skador ska aktieägaren omedelbart meddela personalen hos servicebolaget NAM och en självrisk för skadan ska erläggas.

Aktieägaren ansvarar och är ersättningsskyldig för skador mm som sker på bilen oavsett om det gäller eget nyttjande eller annans nyttjande. Samma gäller för obetalda parkeringsböter, tullavgifter mm som uppkommit under brukandetiden.

Utför inte ägaren/hyresgästen sina skyldigheter enligt ovanstående kommer en särskild debitering att tillställas aktieägaren för de åtgärder man tvingats att genomföra.

Vid upplåtelse till annan person än aktieägare ingår inte en bil i uthyrningskonceptet, om inte annat har överenskommits.


10. Upplåtelse av nyttjanderätt till lägenhet

All upplåtelse av nyttjanderätt sker genom NAM-kontoret.

När ägare av lägenhet inte har möjlighet att nyttja sina veckor kan nyttjanderätten upplåtas till annan via ägarsidan på hemsidan, dvs i inloggat läge, till ägare av aktier i samtliga bolag inom FAM, deras närstående samt hyresgäster som har kontakt med NAM-kontoret. All upplåtelse sker alltid via NAM-kontoret som upprättar ett kontrakt. Priset sätts till aktuell veckoavgift för respektive lägenhet, exklusive investeringar och extra avgifter.

Vid upplåtelse till externa kunder, dvs ej ägare i FAM, tar NAM ut en serviceavgift inkl köksstädning. Om upplåtelsen innebär extra städning av lägenheten tas en städavgift ut. Serviceavgift och ev städavgift betalas av den som nyttjar lägenheten direkt till NAM-kontoret.

Det är absolut förbjudet att hyra ut lägenheten, all upplåtelse ska ske via NAM-kontoret och enligt de villkor som finns stipulerade i kontraktet!


11. Utlåning av en lägenhet

Då en aktieägare själv och i privat regi lånar ut sin lägenhet åligger det aktieägaren att noga informera hyresgästen om gällande Villkor- och Ordningsregler. Aktieägaren ansvarar för, att låntagaren har en god insikt i reglerna, och att låntagaren är medveten om konsekvenserna om reglerna åsidosätts.

Aktieägaren ansvarar för eventuella skador på lägenheten, inventarier och bilen.

Se även punkterna 1, 2, 4, 5, 8 och 9 ovan.

Ägaren ska genom en ankomstanmälan meddela servicebolaget NAM så att hyresgästen får tillgång till nycklarna till lägenheten, sammanlagt tre nycklar, en till porten, en till lägenhetsdörrens överlås och en till underlåset Nycklarna hämtas hos vakten.

Vid utlåning är ägaren fullt ut ansvarig för allt i lägenheten och den som debiteras ev kostnader.

Nycklarna ska efter utflyttning lämnas i lägenheten och hämtas där upp av servicebolagets personal.


12. Förverkande av nyttjanderätten

Enligt bolagsordningens 13 § gäller, att vid nyttjandet av lägenheten är aktieägaren skyldig att iaktta av Bolaget uppställda Villkor- och Ordningsregler.

Nyttjanderätten kan, efter beslut av styrelsen, förverkas av följande skäl:

- Vid dröjsmål över två månader, räknat från faktureringsdagen, med betalning av veckoavgiften, andra fakturerade ersättningar, räntor och påminnelseavgifter, aktieägartillskott m.m.

- Vid vanvård x) av lägenheten av ägaren eller av annan person, till vilken ägaren upplåtit lägenheten.

- Vid uthyrning av en lägenhet när detta inte sker genom en förmedling av NAM/Fastighets AB Anders-Ärlig.

- Om inte Villkors- och ordningsreglerna följs

Ett beslut om återlämnande av nyttjanderätten, med möjlighet för aktieägaren att återigen disponera en lägenhet, kan ske efter att full ersättning erlagts för upplupna kostnader och efter att styrelsen skriftligen godkänt betalningen och meddelat detta till aktieägaren.

Överklagande av ett beslut om förverkande av nyttjanderätten kan ske på årsstämman. För ett beslut om förverkande av nyttjanderätten krävs en enkel majoritet på årsstämman.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x) Med vanvård menas t.ex:

- att lägenheten jämte tillhörande utrymmen och inventarier inte vårdas väl

- att sundhet och ordning inte tillvaratas i lägenheten och fastigheten i övrigt

- att aktieägaren inte följer styrelsens direktiv

- om NAMs personal vägras tillträde till lägenheten utan giltig orsak

- om aktieägaren inte lämnar lägenheten inom bestämd tid enligt §4 ovan


13. Försäljning av aktier

All försäljning av aktier/veckor ska ske i enlighet med det kontrakt som återfinns på hemsidan.

Parterna får inte göra några ändringar av villkoren i köpekontraktet.

Vid försäljning av aktier har säljaren skyldighet, att informera köparen om Villkor- och ordningsreglerna, och att informera om säljaren häftar i skuld till Fastighetsbolaget/NAM.

Häftar ägaren skuld till Fastighetsbolaget/NAM ska denna regleras innan ny ägare kan godkännas och införas i aktieboken. Säljaren har en upplysningsplikt att informera köparen om aktiens eventuella skuldsättning samt att reglera skulden.

För att bli införd i aktieboken ska en ny ägare betala registreringsavgiften, som också framgår av köpekontraktet.

Säljare och köpare har att sig emellan reglera eventuella preliminära och slutliga veckoavgifter, aktieägartillskott mm. i samband med villkoren för överlåtelsen. Ev skåpavgifter kan inte återfås eller överföras till ny ägare.

Har ägare sålt aktier ska detta anmälas skriftligt, med kopia av köpebrevet, till styrelsens administration:

fam@nordicandalucia.com

Ägaren ansvarar alltid själv för försäljningen av sina aktier. Önskemål om hjälp med försäljning kan anmälas till styrelsen, varvid administrationskostnader som betalas av säljaren kan uppkomma. Avgiftens storlek fastställs i varje enskilt fall av styrelsen.

14. Övrigt

Dessa Villkor- och Ordningsregler är antagna av styrelsen den 14 november 2023.

Villkor- och Ordningsregler ska finnas på hemsidan andaluciadelmar.se.

Större förändringar i regelverket ska informeras om vid kommande årsmöte.